برای ساخت میلگرد و تیرآهن از چه آلیاژی استفاده میشود؟

آلیاژهای تیرآهن و میلگرد